Polityka prywatności ELECTROSMART

W celu spełniania obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy Tobie następujące informacje:
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka ELECTROSMART Węgrzyn sp. k., ul. Polonijna 23/U1, 30-668 Kraków, REGON: 38682226600000, NIP: 6793204047,
KRS: 0000855964 (dalej jako my, Spółka, ELECTROSMART), będąca operatorem sklepu internetowego pod adresem www.electrosmart.pl (dalej Sklep).
Jak się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych?
Napisz do nas na adres e-mail: [email protected] lub pocztą adres pocztowy: ELECTROSMART Węgrzyn sp. k., ul. Polonijna 23/U1, 30-668 Kraków.
Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji konta w naszym serwisie, a także w związku ze składanymi przez Ciebie zamówieniami w naszym Sklepie w serwisie AMAZON.
Jakie dane osobowe zbieramy?
 • Imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer rachunku bankowego, login, hasło do naszego Sklepu, dane eksploatacyjne naszego Sklepu (np. historia zamówień, przeglądane oferty, prowadzona korespondencja).
 • Także NIP, REGON i nazwa firmy – w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej z Tobą i realizacji Twojego zamówienia lub do podjęcia działań przed zawarciem z Tobą umowy, w szczególności w celu:
 • poinformowania Ciebie o naszej ofercie lub o warunkach korzystania ze Sklepu;
 • umożliwienia Ci korzystania z naszego Sklepu;
 • zakładania oraz zarządzania Twoim kontem, jak też rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji Twoich zamówień;
 • obsługi Twoich reklamacji i prawa odstąpienia;
 • obsługi innych zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych z zawartą umową.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w pewnych przypadkach na podstawie Twojej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, w celu:
 • analizowania danych z naszej strony www, zapisanych w plikach cookies;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych;
 • prowadzenia działań marketingowych przez telefon lub drogą elektroniczną;
 • obsługi zamówionego przez Ciebie newslettera.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie, możesz wycofać w dowolnym momencie, bez podania powodu, w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższym zakresie, dopóki nie wycofasz zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wskazanych poniżej, ponieważ poniżej wymienione zadania związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą to nasz prawnie uzasadniony interes:
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, przeglądanie oferty oraz zarządzanie Twoją aktywnością w naszym Sklepie;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w zależności od Twoich preferencji zakupowych (jest to zwykłe profilowanie Twoich danych – możesz się temu sprzeciwić – patrz poniżej);
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług – możesz się temu sprzeciwić, patrz poniżej;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania naszych zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • utrzymywanie relacji handlowych z Tobą;
 • dochodzenie naszych roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacji tych danych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Warunkiem zawarcia z nami umowy jest podanie następujących danych osobowych (umowny wymóg zawarcia umowy):
 • imię, nazwisko, adres e-mail, pełny adres korespondencyjny, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą także NIP i nazwa firmy.
 • w przypadku dokonania bezpłatnej rejestracji w Sklepie, także hasło dostępu do konta (loginem jest adres e-mail).
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł kupować za naszego pośrednictwem serwisu lub w inny sposób korzystać z tego serwisu.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Ci prawo żądania od nas:
 1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 2. Sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
 3. Usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Ograniczenia ich przetwarzania (na przykład tylko do przechowywania danych), na podstawie art. 18 RODO,
 5. Przeniesienia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
   
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego oraz profilowania - na podstawie art. 21 RODO. W sytuacji spełnienia przesłanek wskazanych w tym przepisie zaprzestajemy przetwarzania tych danych w takich celach.
Możesz także w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.
Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Z powyższych uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych: chcesz się dowiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli tak, to m.in. na jakiej podstawie, w jakim zakresie oraz w jakim celu.
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w przypadkach określonych w art. 18 RODO – wówczas Twoje dane będą przez nas tylko przechowywane, zaś ich przetwarzanie w pozostałym zakresie będzie wymagać Twojej zgody, chyba że wystąpią inne okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeśli potrzebujesz otrzymać zbiór przetwarzanych przez nas danych w celu przesłania ich innej Spółce.
 • w odniesieniu do prawa złożenia nam sprzeciwu – jeśli zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (w tym profilowania) lub na potrzeby marketingu bezpośredniego jest uzasadnione Twoją szczególną sytuacją.
   
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić:
1.    naszym pracownikom, zleceniobiorcom oraz innym podmiotom upoważnionym przez nas do przetwarzania Twoich danych osobowych.
2.    firmom, które prowadzą dla nas obsługę techniczno-informatyczną Spółki i jej serwisów internetowych (serwera skrzynki pocztowej, serwera strony internetowej, hosting, usługi cloud computing, programy do pracy zdalnej, etc.).
3.    firmom dostarczającym rozwiązania informatyczne dla sklepów internetowych (tzw. menager sprzedaży).
4.    firmom dostarczającym Spółce inne programy komputerowe, w tym komunikatory internetowe (np. WhatsApp).
5.    dostawcom usług płatniczych.
6.    spółkom powiązanych kapitałowo lub osobowo ze Spółką, jako podwykonawcom (m.in. firma GLOBTEL Paweł Węgrzyn, Inntoo sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, PWPL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie).
7.    firmom analizującym dane statystyczne (np. Google Analitycs).
8.    firmom dostarczającym Spółce programy typu CRM.
9.    firmom realizującym usługę dostawy towaru (m.in. firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, inni przewoźnicy).
10.  uprawnionym organom publicznym na podstawie prawa powszechnego.
11.  kancelarii prawnej.
12.  biuru rachunkowemu.
13.  za Twoją zgodą – także innym podmiotom, które z nami współpracują lub którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy.
     Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas nie dłuższy, niż jest to konieczne, ze względu na cel ich przetwarzania oraz wymogi prawa powszechnego.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu - maksymalnie przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy lub na czas trwania postępowania sądowego lub administracyjnego.
W przypadku przetwarzania Twoich danych przed zawarciem umowy przechowujemy je maksymalnie przez jeden rok od dnia ich przekazania.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
      Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, lecz wyłącznie do podmiotów dostarczających nam rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza obszarem EOG (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych).
Podstawą przekazania Twoich danych poza obszar EOG może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca właściwy poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich    zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa powyżej oraz braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będziemy opierać naszych decyzji wywołujących skutki prawne lub podobne wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub na profilowaniu.
Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
      Informacje dotyczące tzw. ciasteczek (cookies):
Możemy używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronie naszego sklepu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez nasz serwer przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron naszego serwisu. Możemy także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie.
Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych naszych usług.
Mas możliwość zapisu twojego loginu, adresu email oraz hasła dostępu do konta w naszym serwisie w ciasteczkach, dzięki którym podczas składania kolejnego zapytania lub zamówienia powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.
Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić).
 
 
Pobierz Politykę Prywatności ELECTROSMART
Pobierz poprzednią Politykę Prywatności ELECTROSMART